COACHING ACADEMY

T: +420 732 772 261 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

Coaching Academy / O Coaching Akademii

Co je NLP Coaching Academy

Z jakého důvodu byste měli absolvovat zastaralé a překonané kurzy, když u nás můžete mít ty nejnovější a nejaktuálnější verze!!

Hlavním cílem NLP Coaching Academy je představovat ty nejnovější a nejefektivnější koučovací přístupy, které zajišťují rychlé a trvalé změny u klienta. Možná se chcete koučem teprve stát, možná již aktivně koučujete. Koučování můžete používat nejen jako formu rozvoje druhých či sama sebe, ale bude vám přinášet dodatečné plusy i při jednání v kolegy, podřízenými, nadřízenými nebo při práci s klienty.

Přemýšleli jste už, v čem se odlišují jednotlivé koučovací techniky a přístupy a kdy je nejvhodnější je použít?

Chcete vědět co je to GROW model a jak ho použít? V čem spočívá síla a odlišnost systemického koučování a jaká je struktura systemického koučovacího rozhovoru? Jak a kdy při koučování používat koučovací a změnové techniky Neuro-lingvistického programování? Slyšeli jste o narativním koučování či gestalt přístupu a zajímají vás jeho specifika? Chcete se naučit unikátní transformační koučování Personal Breakthrough Session ? Odpovědi na všechny tyto otázky vám nabízí právě NLP Coaching Academy.

NLP Coaching Academy zahrnuje kurzy a výcviky, které vás naučí koučovat jak jednotlivce, tak i skupiny. Ukážeme vám, na co se zaměřit při karierním, životním nebo výkonovém koučování, jak úspěšně aplikovat jednotlivé koučovací přístupy na zvyšování výkonu obchodníků či jak správně používat koučování v manažerské praxi.

Individuální koučování

Individuální koučování je forma odborně vedeného rozhovoru, který pomáhá klientovi při řešení různých situací v práci, při zdokonalování se v určité oblasti, rozhodování o kariéře či při zkvalitňování osobního života. Koučování představuje účinnou metodu osobního a pracovního rozvoje, jejímž cílem je zvýšení osobní spokojenosti klienta a zlepšení jeho výsledků.

Kouč má roli facilitátora, pomocníka a průvodce. Vztah kouče a koučovaného je založen na partnerství a společném úsilí o dosažení vytyčených cílů. Konkrétní zaměření koučovacího rozhovoru se vždy odvíjí od potřeb a cílů klienta, resp. dle zadání zadavatelem, pokud je jím třetí strana.

Kouč je odborníkem na proces a techniky, klient je odborníkem na danou situaci.

Individuální koučování směřuje k dosažení předem stanoveného cíle klienta. Během rozhovoru je vytvořena dohoda o kontraktu, který je časově limitovaný a definuje jednotlivé problémové oblasti včetně identifikace požadovaných výsledků a odsouhlasení nástrojů a postupu pro jejich dosažení. Součástí kontraktu je i stanovení kritérií, podle kterých koučovaný pozná, že dohodnuté cíle byly naplněny.

Při koučování ve firmě je možné před začátkem koučování využít pro identifikaci rozvojových potřeb další nástroje jako je 360° zpětná vazba či rozvojové rozhovory. Oba zmiňované nástroje jsou vhodné v případě, kdy zadavatel a/nebo zaměstnanec cítí potřebu změny a rozvoje, ale nejsou si jisti na jaké oblasti se zaměřit.

Koučování je vhodné pro každého, kdo se chce ve svém životě posunout dál a být spokojenější.

Koučovací přístupy

Při vedení koučovacího rozhovoru je možné využít různých přístupů, postupů a technik. Každý kouč má svoji sadu nástrojů a metod, které používá. Našim cílem je naučit budoucí kouče to nejlepší, co daný přístup obsahuje. Specializací našich koučů a lektorů je především systemické koučování, Neuro-lingvistické programování a narativního přístup , které jsou velmi efektivními formami individuálního koučovacího rozhovoru jak v případě, že jsou použity odděleně, tak především při vzájemné integraci, kdy dochází k synergickému efektu. Uvedené kombinace zajišťují nejen velmi vysokou efektivitu, rychlé a trvalé změny, a navíc jsou výsledky i jasně měřitelné.

Integrace systemického koučování, Neuro-lingvistického programování a narativního přístupu vede díky synergickému efektu k výborným výsledkům koučování.

Individuální koučování se zaměřuje na dosahování změny u jednotlivce v oblasti definování a realizace nových cílů, snů a vizí, možností a řešení. Koučování umožňuje změnu jak v transakční úrovni (stimuluje klienta ke změně chování a ke konkrétním akcím), tak v úrovni transformační (provádí hluboké změny na úrovni hodnot, přesvědčení a identity).

Cílem koučování je vybavit klienta kompetencemi a změnami pro samostatné řešení situací, se kterými si předtím nedokázal poradit.

Individuální koučování můžete využít v nejrůznějších oblastech:

 • Manažerské koučování - rozvoj ostatních pomocí využíváním koučovacích technik a postupů při vedení lidí
 • Výkonové koučování - zvyšování a zefektivňování pracovního výkonu
 • Kariérové koučování - při výběru studia, změně pracovní pozice, rozhodování o směrování v kariéře
 • Životní koučování - pro změnu v osobníi životě
 • Koučování sportovců - zvýšení sportovního výkonu pomocí eliminace vnitřních bariér

Skupinové koučování

Skupinové koučování probíhá mezi 1 koučem a skupinou v počtu 2-6 osob a je možné ho aplikovat i na zdánlivě nesourodé skupiny, pokud má společné organizující téma k řešení a všichni členové skupiny mají zájem na jeho vyřešení. Společné téma je vydefinováno zadavatelem při jeho osobním rozhovoru s koučem. V této formě koučování se pracuje na nalezení těch nejlepších řešení situací týkajících se dané skupiny včetně nadefinování jednotlivých kroků k dosažení cíle pro každého člena skupiny.

Skupinové koučování vychází z principů rozhovoru používaného při individuálním koučování, ale navíc dokáže využít sílu skupiny pro dosažení co nejefektivnějšího možného řešení společného tématu skupiny. Jedná se o skupinovou aktivitu, při níž kouč podněcuje, řídí a moderuje diskusi uvnitř skupiny směrem k dosažení cílů stanovených na počátku tohoto týmového setkání nebo při zadání od zadavatele:Díky svým unikátním technikám je skupinové koučouvání mnohonásobně účinnější než brainstorming, neboť výstupem je konkrétní a osobně odsouhlasený plán činností pro každého člena skupiny. Splnění individuálních plánů následně vede k splnění původního zadání a cíle skupiny.

Využití skupinového koučování

 • Výkonové skupinové koučování - vede k dosažení společného cíle či výsledku
 • Sladění nově vzniklého týmu či při výrazné změně v týmu
 • Definování vizí, cílů a strategií společnosti či oddělení
 • Podpora týmové motivace a odstranění problémů v komunikaci
 • Konstruktivní řešení konfliktů a náročných pracovních situací
 • Zvýšení výkonnosti obchodních týmu
 • Maximální využití potenciálu jednotlivých členů a celého týmu

NLP koučování

Neuro-lingvistické programování (NLP) využívá při koučování řadu specifik a postupů, které ostatní koučovací přístupy neobsahují. NLP díky tomu může provést rychlé a trvalé změny u klienta, které buď jiný typ koučování vůbec není schopný zrealizovat nebo mu podobná změna může trvat až 10i násobek času. Důvodem je především to, že NLP používá v řadě technik nevědomí, které dokáže zajistit trvalé a rychlé změny chování, vnitřního nastavení, pocitů atd.

NLP koučování můžeme rozdělit na dvě podkategorie - klasické NLP koučování a New Code koučování. Zatímco v klasickém NLP koučování vede kouč klienta k vědomému zvolení zdrojů a chování vedoucích ke změně, tak v New Code NLP je klient zaměřen na kontext a ke změně jsou využívány série nevědomých procesů; vliv vědomí je zde minimální.

NLP koučování využívá dvou základních typů technik, to koučovacích a změnových. Koučovací NLP techniky slouží k identifikaci požadovaného cílového a stavu a ke stanovení dalšího postupu, který často zahrnuje právě změnové techniky. Ty pomáhají k "přeprogramování"; tj. vedou k okamžité změně. Při NLP koučování - na rozdíl od jiných koučovacích přístupů - navíc klient nemusí koučovi sdělovat detaily situace, kde změnu požaduje. Předchází se tak vnášení valstních interpertací kouče.

NLP při koučování používá při změně chování i nedobrovolných signálů umožňujících komunikovat s nevědomím , což umožňují klientovi napojit se přímo na své vlastní nevědomí. Řešení situací pomocí nevědomí je možné i New Code hrami a technikami. Nevědomé procesy, pokud jsou správně uspořádány a používány, zajišťují hluboké a dlouhodobé změny, které nejsou ovlivněné limitacemi a omezeními našeho vědomí.

Personal Breakthrough Session

Personal Breakthrough Session (PBTS) je speciální způsob vedení koučovacího rozhovoru, který umožňuje velmi rychle dosáhnout významných změn a pokroků u klienta. PBTS je forma transformačního koučování zaměřená na osobní hodnoty a individuální potřeby klienta. Pomáhá, aby klient dosáhl osobních či pracovních cílů za velmi krátkou dobu během velmi intenzivního koučování vedeného podle přesně dané struktury.

Při Personal Breakthrough Session aplikujeme během koučování světovně nejsilnější nástroje pro osobní změnu využívané v Neuro-lingvistickém programování, Ericksonské hypnóze a Časových liniích.

PBTS má přesně danou strukturu a pracuje se změnami na úrovni identity, hodnot a přesvědčení. Během 4-5 hodinového koučovacího rozhovoru se aplikují pokročilé NLP techniky, které používají NLP Practitioners a NLP Masters a zároveň se využívají postupy Ericksonské hypnózy včetně navázání komunikace s nevědomím. Nevědomí je v tomto přístupu součástí tvorby změn u klienta, což znamená, že klient nachází taková řešení dané situace, která mi při běžném koučovacím sezení neměl možnost nalézt a použít. Navíc spolupráce s nevědomím zajišťuje, že změny jsou trvalé a splňují vyšší pozitivní záměry.

PBTS je opravdu ojedinělý způsob koučování, který se nenechá nahradit klasickými ani New Code NLP koučovacími či změnovými technikami.

Ačkoliv ve světě PBTS měly možnost absolvovat milióny kolientů, tak u nás se tato metoda teprve vyvíjí. NLP Coaching Academy ji nabízí na českém a slovenském trhu ve formátu, který používá NLP Academy v UK a v podobné podobě, jako ji můžete absolvovat na našem Master Practitioneru.

PBTS umožňuje koučovi použít nové a neobvyklé nástroje, které jsou skvělou volbou pro klienty, jež nejsou schopni opakovaně vyřešit určité situace především z důvodu limitujících přesvědčení či minulých negativních zkušeností anebo mají široká témata k řešení.

Systemické koučování

Systemické koučování patří do stejné skupiny jako koučování zaměřeného na řešení (Solution-Focused Coaching) a zahrnuje v sobě řadu filozofických přístupů a myšlenek, od konstruktivizmu až po teorie systémů. Zrodilo se v 90. letech 20. století jako výsledek aplikace systemického přístupu do rozvoje jednotlivců a skupin. Systemický přístup je částo spojován především se systemickou terapií, která se je jednou z nejefektivnějších terapii vůbec a vznikla tím, že se odtrhla v 70. letech 20. století od rodinné terapie

Systemické koučování se od ostatních forem koučování se liší vysokým zaměřením na řešení a dosahování rychlých výsldeků. To vše je dáno nejen tím, že stojí na hlubokých vědních kořenech, které sahají přes několik filozofických přístupů a vědních oborů mezi něž patří radikální konstruktivizmus, kvantová fyzika, teorie živých systémů, teorie chaosu, disipativní struktury, atd. Jedním z hlavních pilířů systemického koučování je, že nejen akceptuje principy živých systémů a navíc je ještě reflektuje. Další důležitou charakteristikou je, že umožňuje koučovanému definovat si svůj cíl přístupem zaměřeným na řešení a najít si svou vlastní cestu k jeho dosažení.

Jedná se o jednu z nejefektivnějších forem koučovacího rozhovoru, ve které je spojena metodika koučování s vědními obory. Jednoznačným potvrzením jeho účinnosti a efektivity je to, že se systemické koučování používá v situacích, kdy ostatní běžné postupy neuspěly. Krok za krokem pomáhá systemický kouč najít klientovi jeho cestu pro požadovanou změnu v jeho chování a zkompetentnit ho pro jeho další řešení.

Výstupy z individuálního i skupinového systemického koučování jsou jednoznačně měřitelné!

Skupinové systemické koučování vychází z principů a formy individuálního rozhovoru, ale jako bonus navíc dokáže využít sílu skupiny pro dosažení nejefektivnějšího možného řešení společného tématu skupiny.

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

Emoční inteligence